Obchodní podmínky

Obchodní firma (provozovatel e-shopu): 
NW s.r.o.

Sídlo: Číčenice 114, 387 71 Číčenice
Identifikační číslo: 17818737
DIČ: CZ17818737

Zápis v obchodním/živnostenském rejstříku: v OR, který vede KS České Budějovice, oddíl C, vložka 12360
(dále jen „Prodávající“) pro prodej prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.naturway.cz

Kontaktní údaje Prodávajícího:
Kontaktní adresa: Číčenice 114, 387 71 Číčenice 
Kontaktní e-mail: info@naturway.cz
Kontaktní telefon: (+420) 702 152 793

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „Naturway“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.naturway.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.5. Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů

2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3. Zbožím prodávaným prostřednictvím webového rozhraní jsou byliny.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující se může na webovém rozhraní registrovat. Prostřednictvím uživatelského účtu lze objednávat zboží, spravovat objednávky, komentovat zboží a provádět další úkony, které webové rozhraní umožňuje. Uživatelské jméno a heslo volí Kupující sám a je povinen zajistit, že se o nich nedozví třetí osoby. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.

3.2. Prodávající si vyhrazuje právo bez náhrady zrušit neaktivní uživatelské účty a dále účty, jejichž prostřednictvím dochází k porušování dobrých mravů, zákona nebo jejichž majitelé se dopouští porušování těchto obchodních podmínek.

3.3. Webové rozhraní obsahuje seznam zboží a informace o něm, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně veškerých daní (včetně DPH), cel a dalších poplatků. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

3.4. Prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Prodávajícího (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3.5. Kupující provádí objednávání zboží:

· prostřednictvím svého uživatelského účtu, nebo

· přímo prostřednictvím webového rozhraní bez registrace (vyplněním formuláře či jinak), nebo

· prostřednictvím e-mailové komunikace s Prodávajícím zasláním objednávky na Kontaktní email Prodávajícího, nebo

· prostřednictvím telefonické nebo SMS objednávky na Kontaktním telefonu Prodávajícího.

3.6. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (jméno a příjmení, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

3.7. Před závazným odesláním objednávky je Kupujícímu sdělena rekapitulace objednávky, zejména druh a množství zboží, dodací adresa a konečná cena, a to včetně nákladů na dodání (v závislosti na zvoleném způsobu dodání) a případných poplatků spojených se zvoleným způsobem platby. V rámci rekapitulace má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje. Závaznou objednávku Kupující podá prostřednictvím tlačítka „objednat“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.8. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká (tj. kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací, dále jen „přijetí objednávky“), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, a pokud by k tomuto nedošlo, tak úhradou celé kupní ceny nebo převzetím objednaného zboží Kupujícím, dle toho, co nastane dříve. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

3.9. Má-li Prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky, může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout neověřenou objednávku. Na takovou objednávku se potom hledí, jako by nebyla podána.

3.10. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

3.11. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží od Prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce. Kupní cenou se rozumí i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby, jejichž výše je uvedená ve webovém rozhraní a bude uvedená v objednávce a v jejím přijetí.

3.12. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

3.13. Prodávající upozorní Kupujícího, pokud cena uvedená u zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud Kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.14. Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy, má Prodávající nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

3.15. Součástí registrace nového zákazníka nebo při nákupu zboží z e-shopu je kontaktní e-mail zákazníka přidán do databáze pro rozesílku informačních e-mailů. Z této rozesílky se lze jednoduše kdykoliv odhlásit. 

4. Platební a dodací podmínky

4.1. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním Kupujícímu (§ 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije).

4.2. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží Prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní i některým z níže uvedených způsobů:

· bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího

Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní, v objednávce a budou uvedeny v přijetí objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu (zejména variabilní symbol) budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.

4.3. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč), případně v eurech (EUR) - cena je přepočítávána aktuálním kurzem.

4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.5. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě osobního převzetí nebo platby na dobírku expeduje zpravidla do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 1 pracovního dne od připsání příslušné částky na svůj účet.

4.6. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.

4.7. Způsoby dodání zboží jsou, mimo další způsoby uvedené ve webovém rozhraní:

· osobní odběr

Konkrétní způsob dodání zboží bude zvolen Kupujícím v objednávce a potvrzen Prodávajícím v přijetí objednávky.

4.8. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu, budou uvedeny v objednávce Kupujícího a v přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

4.9. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

PODMÍNKY PRO UPLATNĚNÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ

 1. Dárkový poukaz (dále jen „poukaz“) vydává společnost NW s.r.o., IČO 17818737.
 2. Dárkový poukaz je vystaven pouze elektronicky, lze nakoupit pouze v CZK a je určený k uplatnění v eshopu www.naturway.cz
 3. Dárkový poukaz je přenosný na třetí osobu.
 4. Poukazy jsou určené k zakoupení jakéhokoliv zboží produktů na eshopu www.naturway.cz a nelze je uplatnit na dopravu a způsob platby (poplatek za dobírku). Při uplatnění poukazu se odečte hodnota poukazu od hodnoty objednaného zboží v košíku. Jeden poukaz je možné uplatnit pouze na jednu objednávku.
 5. Poukázka se uplatňuje využitím jednorázového unikátního kódu na e-shopu www.nautrway.cz.
 6. Poukaz je možné uplatnit pouze jednou a není možné jeho uplatnění rozložit; tzn. hodnota nákupu musí být stejná nebo vyšší než je hodnota poukazu. Bude-li hodnota zakoupeného zboží nižší než hodnota poukázky, rozdíl se nevrací. Je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než hodnota poukázky, je nutné rozdíl doplatit.
 7. V případě nákupu v eshopu vám může být v případě odstoupení od kupní smlouvy nebo při oprávněné reklamaci vrácena částka prostřednictvím náhradního poukazu nebo vytvořením adekvátního kreditu pro nákup.
 8. Jedná se o ceninu, v případě ztráty nemůže být poukaz nijak nahrazen, účtenku o jeho nákupu nelze coby náhradu akceptovat. Padělání a pozměnění poukazů je zakázáno a trestné podle platného zákona ČR.
 9. Dárkový poukaz může uplatnit pouze ten, kdo jej uplatní jako první.
 10. Hodnota dárkového poukazu není úročena.
 11. Dárkový poukaz nelze vrátit oproti penězům.
 12. Platnost dárkového poukazu je omezena na 1 rok od jejího zakoupení, uplynutím doby právo s ní spojené zaniká. Platnost dárkových poukazů nelze prodloužit.
 13. Při nákupu dárkových poukazů není účtována DPH. Její vyúčtování proběhne až při uplatnění poukazu a dodání zboží a to dle zákonných předpisů.
 14. Kód poukazu je nutné ochránit, jeho použitím v eshopu přestává poukaz platit. Za ztracené či zcizené kódy neneseme odpovědnost.

 

Příloha 1 Všeobecných obchodních podmínek firmy NW s.r.o. platných od 1.4. 2023 , která upřesňuje podmínky prodeje prostřednictvím e-shopu www.naturway.cz

1. Objednávka

· Objednávky přijímáme ve výjimečných případech prostřednictvím e-mailu, dopisu, nebo telefonicky. Nejjednodušší formou objednávky je objednání zboží v našem e-shopu na www.naturway.cz.

E-shop je rozdělen na

1. velkoobchod – registrace přes IČO, pouze pro živnostníky, jejichž činnost souvisí  se zpracováním, nebo prodejem bylin (VOC platí pouze pro zboží značky NaturWay a pro další výrobky označené piktogramem "VOC").

2. maloobchod – konečný zákazník

· Každá objednávka zadaná prostřednictvím e-shopu bude potvrzena e-mailem.

· Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.

· Zákazník odesláním své objednávky přijímá Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího.

· Objednávka bude zpracována a zboží odesláno nejpozději do 5 pracovních dní od přijetí objednávky. Většinou je zboží odesíláno do 2-3 pracovních dní od přijetí objednávky. U větších objednávek dle dohody.

2. Platba

· Platbu za zboží lze uskutečnit bankovním převodem (platba předem) nebo dobírkou (rychlejší dodání).

Platební údaje Prodávajícího:
Banka účty:

CZK 10247672/0800

IBAN: CZ8208000000000010247672
SWIFT: GIBACZPXXXX
Název banky: Česká spořitelna, a.s.


EUR 10461492/0800

IBAN: CZ9108000000000010461492
SWIFT: GIBACZPXXXX
Název banky: Česká spořitelna, a.s.

3. Cena

· Ceny jsou uvedeny s i bez DPH.

4. Doprava:

· Zboží zasíláme prostřednictvím přepravních společností GLS, Zásilkovny a DPD.

· Cena dopravy:

· Velkoobchod – u objednávek nad 2000 Kč bez DPH je doprava v rámci ČR zdarma.

Maloobchod - u objednávek nad 1500 Kč včetně DPH je doprava v rámci ČR zdarma. Pro registrované zákazníky platí doprava zdarma u objednávek nad 1000 Kč včetně DPH. 

 

GLS

Doručení na pobočku / výdejnu GLS - 55 Kč s DPH, dobírka 55 + 25 Kč, tj.80 Kč s DPH.

Doručení domů na adresu - 73 Kč s DPH, dobírka 73 + 25 Kč, tj. 98 Kč s DPH.

GLS Slovensko - balíky na adresu 95 Kč, dobírka 95 + 30 Kč, tj. 125 Kč včetně DPH.

 

Zásilkovna

Doručení na pobočku / výdejnu Zásilkovny - balík do 5 kg 67 Kč s DPH, dobírka 67 + 24 Kč, tj.91 Kč s DPH.

Doručení domů na adresu - balík do 5 kg 78 Kč s DPH, dobírka 78 + 25, tj. 103 Kč s DPH.

 

DPD

Dobírka
146 Kč s DPH

Platba předem
121 Kč s DPH

Zásilka na Slovensko - dobírka
273 Kč s DPH

Platba předem 230 s DPH

Pokud je u objednávky zvolena platba v EURech, cena zásilky včetně dopravy se přepočítává aktuálním kurzem. 

Osobní vyzvednutí
je možné v naší provozovně v Týně nad Vltavou, Tyršova 619 v pracovních dnech od 6,30 do 15,00 hod. O tom, že je zásilka připravena k vyzvednutí Vás budeme informovat telefonicky, nebo e-mailem. Při osobbním vyzvednutí je možná platba pouze hotově v Kč. 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. ÚVOD

Účelem tohoto dokumentu je zajistit jednotný postup při řešení a vyřizování reklamací. Tento dokumentovaný postup platí pro všechny pracovníky společnosti.

Reklamační řád vychází z ustanovení Nového občanského zákoníku. Podmínky reklamace jsou podrobně popsány ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti NW s. r.o., platných od 1. 4. 2023.

Prodávající přejímá záruku za jakost zboží v délce sjednané záruční doby, která počíná běžet dnem splnění závazků Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy. Záruka se vztahuje na vady, které brání užívání věci k obvyklému účelu, existující ke dni přechodu nebezpečí škody na věci, nebo na vady, které se vyskytnou v záruční době. V případě výměny nebo opravy zboží v důsledku uplatnění záruky se běh původní záruční doby nepřerušuje, prodlužuje se však po dobu opravy (výměny).

Kupující je povinen zboží dodané Prodávajícím prohlédnout a oznámit Prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky všechny vady, včetně rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad, dodací nebo přepravní list apod.) a skutečně dodaným zbožím, které zjistil, resp. které bylo možno při odborně provedené prohlídce zjistit a to nejpozději do 2 pracovních dnů od přijmutí zboží. Vady dodávky je Kupující povinen oznámit písemně Prodávajícímu dle Nového občanského zákoníku a dle záručních podmínek Prodávajícího, včetně uplatnění nároků z vad.

Vady, které existovaly v době převzetí, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného skladování a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje záruka.

Za platné jsou považovány pouze písemné reklamace se zajištěním fotodokumentace a dalších nutných podkladů ze strany Kupujícího. V případě nutnosti odborného zásahu do předmětu dodávky z důvodu zjištění příčiny závady a oprávněnosti reklamace je oprávněn toto provést Prodávající. V případě, že bude reklamace shledána neopodstatněnou, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré vzniklé náklady související s diagnostikou a posouzením oprávněnosti reklamace.

Práva z vad zboží: Má-li zboží vady, je Prodávající povinen podle vlastní volby opravit nebo vyměnit takové zboží (nebo jeho defektní část) anebo v případě, že zboží (nebo jeho defektní část) nelze z jakéhokoliv důvodu opravit nebo vyměnit, vrátit cenu takového zboží sníženou o amortizaci Kupujícímu poté, co Kupující vrátí zboží Prodávajícímu. Jakékoli zboží vrácené Prodávajícímu, které nelze opravit, přechází do vlastnictví Prodávajícího.

Prodávající není odpovědný za žádnou škodu, která vznikne Kupujícímu v důsledku jeho prodlení. Prodávající není rovněž odpovědný za ušlý zisk Kupujícího, jakož ani za jiné přímé či nepřímé škody.

Případné vzniklé spory se zavazují smluvní strany řešit přednostně dohodou.


2. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

2.1 Reklamace od zákazníků (odběratelů)
Pro řízení reklamací se zásadně užívá písemná forma. Každá reklamace se vyřizuje neprodleně, bez zbytečných odkladů od jejího písemného nebo telefonického oznámení. Stěžovatel záležitost projednává s pracovníkem odpovědným za vyřizování reklamací, který se stěžovatelem reklamaci projedná.

Oprávněnost reklamace z hlediska kvality a bezpečnosti výrobku posuzuje manažer kvality. Reklamaci týkající se nedodržení obchodních podmínek posuzuje vedoucí logistiky a vedoucí maloobchodu. V případě uznání reklamace, je se zákazníkem domluven způsob vyřízení.

Pokud se jedná o zboží poškozené (poškozený obal), nebo zboží s nedostatečným obsahem, nebo jinak vizuálně poškozené je součástí reklamace i fotodokumentace reklamovaného zboží.

Pracovník odpovědný za vyřízení reklamace rozhodne o případné nápravě vzhledem ke stěžovateli, sepíše záznam o reklamaci.

V případě častého výskytu stejného typu reklamace nebo v případě vážného kvalitativního či zdravotního nedostatku, jednatel společnosti stanoví přiměřená nápravná opatření.

Za reklamaci se nepovažuje zboží poškozené vinou nevhodné manipulace či skladováním odběratelem.

2.2 Reklamace konečným spotřebitelem
Pro řízení reklamací se zásadně užívá písemná forma. Stížnost konečného spotřebitele je předána pracovníkovi odpovědnému za vyřizování reklamací. Ten na základě údajů o výrobku (šarže, datum a místo nákupu) provede reklamační záznam.

V případě uznání reklamace se s konečným spotřebitelem domluví způsob vyřízení (pokud je znám). Vyřízení může mít formu výměny vadného výrobku za nový.

V případě reklamace obsahu (vlastního výrobku) je proveden rozbor v akreditované laboratoři.

Pokud se reklamace týká zdravotní závadnosti a toto tvrzení se potvrdí, postupuje se při řešení této situace podle OS č. 8

2.3 Řešení reklamací
· obchodního charakteru – do 30 dnů

· výrobního charakteru – ihned po zjištění „závadnosti“ výrobku

Veškeré reklamační záznamy jsou shromažďovány na interním firemním serveru a jsou vyhodnocovány minimálně 1x ročně.

3. REKLAMACE DODAVATELŮM
Pro řízení reklamací se zásadně užívá písemná forma. Každá reklamace vůči dodavatelům se vyřizuje neprodleně.

Podkladem pro reklamaci je záznam. Na základě záznamu reklamuje vadné zboží (neshodné suroviny) u dodavatele. U BIO surovin jsou důvodem reklamace i chyby v povinné dokumentaci (např. neoznačení dodacích listů číslem certifikátu, nedodání / nepřítomnost platného certifikátu BIO atd.). V případě, že suroviny nelze ve výrobě použít, je s dodavatelem domluven odvoz z výrobní společnosti v co nejkratším termínu. V případě, že kvůli dodání vadného zboží (surovin) hrozí výpadek ve výrobě, prioritou je rychlé zajištění nové dodávky. V tomto případě se reklamace nejdříve vyřizuje telefonicky, následně pak písemně.

Veškeré reklamační záznamy o reklamacích uplatňovaných na dodavatelích jsou shromažďovány na interním firemním serveru a jsou vyhodnocovány minimálně 1x ročně.

Reklamace uplatňované na dodavatelích slouží jako jeden z podkladů pro hodnocení dodavatelů:

a) Příjem surovin (zjištění neshodných surovin na příjmu)

Informace o neshodě je pracovníkem odpovědným za příjem surovin předána pracovníkovi odpovědnému za vyřizování reklamací.

Pokud je na příjmu surovin odpovědným pracovníkem zjištěna neshoda, surovina není přijata na sklad, je hned vrácena dodavateli.

Informace (záznam) o neshodě (a následném řešení neshody-reklamace vůči dodavateli) jsou vedeny u vedoucího logistiky.

b) Skladování surovin (zjištění neshodných surovin během skladování / výroby)

Informace o neshodě je pracovníkem odpovědným za příjem surovin předána pracovníkovi odpovědnému za vyřizování reklamací.

Pokud jsou během skladování nebo výroby zjištěny neshodné suroviny, jsou tyto vyřazeny z výroby, jsou neprodleně umístěny na vyhrazené místo a označeny popisem „Nepoužívat“ nebo „Neshoda“ tak, aby nemohlo dojít omylem k jejich použití ve výrobě.

pozadí s bylinami

Buďte v obraze!

Přihlaste se k odběru novinek ze světa NaturWay.cz.
Stačí zadat svůj e-mail a my vám budeme cca 2x měsíčně posílat zajímavé informace o bylinkách. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Před zadáním e-mailové adresy si prosím přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů ZDE. Děkujeme. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání newsletteru.
ikona

Výroba řady NaturWay

ikona

Doprava zdarma - informace ZDE

ikona

Vlastní zpracování bylin